Skarvsjömyrarnas Naturreservat

En film av Länsstyrelsen Västernorrland

Skarvsjömyrarna är ett av länets mest värdefulla myrområden. Reservatet är ett mycket stort och mångformigt vildmarksområde med i det närmaste opåverkade myrar, stora arealer med naturskogar samt opåverkade vattendrag och sjöar.
Skarvsjömyrarnas naturreservat ligger ca 20 km söder om Storumans samhälle. Ytterkanterna av reservatet är på flera ställen lättåtkomliga då det gränsar mot eller ligger i nära anslutning till allmänna vägar och större skogsbilvägar. Europaväg 45 passerar som närmast bara några 100 meter från reservatets västra kant.
Huvuddelen av reservatsområdet är dock svåråtkomligt under barmarksperioden på grund av de stora blöta myrområdena och svårforcerade vattendrag.


Skarvsjömyrarnas Naturreservat