Fornborgen Broborg i Knivsta

En film av Kultursverige

Borgen har använts under 400- och 500-talen e.Kr. Dateringar har gjorts genom föremål som påträffats vid undersökningar men också genom C14-datering (kol-14) som kan göras på organiskt material t. ex. kol, ben och trä. Skålgropar i närheten tyder på att platsen använts ännu mycket tidigare.

Vid undersökningar i borgen har arkeologer funnit kulturlager och fynd som visar att människor periodvis vistats innanför murarna. Man har funnit djurben, bränd lera, kol, krukskärvor och en pärla. Vattenförsörjningen var viktig under de tider då man använde borgen. Broborg har ännu två källor intill berget.


Fornborgen Broborg i Knivsta