Danbo & Folhammar Naturreservat

Vandringstips från Ronny

Större delen av Danbo naturreservat är bevuxet med barrskog. I de inre delarna av reservatet är skogen tät och dominerad av gran. Närmast havet består den av glest stående lågvuxna tallar. Skogen har under 1900-talet till största delen fått stå orörd och börjar nu delvis anta urskogskaraktär.

Folhammar naturreservat sträcker sig längs stranden från Halsgårdeåns mynning söderut ned till Vitvärs fiskeläge, en sträcka på ca 1,8 km. I den centrala delen av reservatet finns ett vackert, ca 500 m långt raukfält som består av ett stort antal upp till 6 m höga raukar. Den revkalksten som raukarna är uppbyggda av är rik på fossil, främst av stromatoporoider, s.k. "kattskallar", men man hittar även lämningar av sjöliljor.


Danbo & Folhammar Naturreservat