Safjället Naturreservat

Vandringstips från Ronny

Området utgörs av en bergplatå i Mölndal omgiven av stadsbebyggelse. Här växer en blandskog med mest tall, gran och björk. Berget utgör ett markant inslag i stadsbilden, särskilt med sina branter i sydväst mot Toltorpsdalen. Genom plantering och spontan igenväxning av tidigare hedmark har området fått sitt nuvarande utseende. Reservatet har stort värde som rekreationsområde för närboende och här finns många stigar och leder att välja på.


Safjället Naturreservat